Wydrukuj tę stronę
MAPA STRONY
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
sliderslidersliderslider

FAQ

1.     Kto może być wnioskodawcą grantu dla beneficjentów  w ramach FWD?

Kwalifikowalni do korzystania ze środków grantu są wszyscy beneficjenci, jak i potencjalni beneficjenci Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Projekty mogą być realizowane przez podmioty wdrażające już projekty w ramach programu, jak i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie o nabór wniosków w ramach programu PL07.

Wnioskodawcami mogą być wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym w tym:

 

  1. Kto może być partnerem projektu FWD?

Kwalifikowalnymi partnerami są wszystkie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia z Państw-Darczyńców.

 

PL13

1.     Kto może być wnioskodawcą grantu dla beneficjentów  w ramach FWD?

Ze środków w ramach programu może korzystać Minister Zdrowia – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia – Beneficjent Projektu Predefiniowanego w celu realizacji projektów wdrażanych w partnerstwie z podmiotami z Norwegii, w szczególności z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia.

Dodatkowo w ramach otwartego naboru kwalifikowalni do korzystania ze środków grantu są wszyscy beneficjenci, jak i potencjalni beneficjenci Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Projekty mogą być realizowane przez podmioty wdrażające już projekty w ramach programu, jak i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie o nabór wniosków w ramach programu PL13.

Wnioskodawcami mogą być beneficjenci Programu Operacyjnego PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, tj.: jednostki samorządu terytorialnego - powiaty.

 

 

2.     Kto może być partnerem projektu FWD?

Kwalifikowalnymi partnerami z Norwegii są przede wszytkim wspólnoty samorządowe, jak również inne podmioty, które mogą zapewnić odpowiednią wartość dodaną oraz dysponują kwalifikacjami.

PL07 i PL13

 

1.     Jakie wydatki są kwalifikowalne?

 

Fundusz Współpracy Dwustronnej jest przeznaczony dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów, do ułatwienia rozwoju partnerstw, jak również ułatwienia tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk pomiędzy między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców.

Wydatkami kwalifikowanymi są:

·         opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, spotkaniach i warsztatach,

·         koszty podróży w ramach wizyt studyjnych,

·         koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów,

·         koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów,

·         działania informacyjno-promocyjne,

·         opłaty za doradztwo zewnętrzne. 

eea grants
fbr © 2013 | Designed by sm32 STUDIO