Wydrukuj tę stronę
MAPA STRONY
Fundusz Współpracy Dwustronnej
Fundusze Norweskie i Fundusze EOG
sliderslidersliderslider

VI nabór FWD PL07

Minister Zdrowia jako Operator Programu

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

ogłasza VI nabór wniosków FWD w  trybie konkursowym na dofinansowanie projektów

ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

na kwotę 230 000 EUR, tj. 1 004 180 PLN[1]

 

 

1. Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na  poziomie programu PL07 przeznaczonego dla wnioskodawców programu

Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych  praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz organizacjami międzynarodowymi.

Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

 

2. Wnioskodawcy

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe  będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym oraz inne stosowne podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia[2], w tym:

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Wnioskodawcy, dla których wsparcie mogłoby stanowić niedozwoloną pomoc publiczną zostaną odrzuceni  z udziału w konkursie na etapie oceny.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu środków publicznych. Wymóg funkcjonowania w publicznym systemie finansowania pomocy społecznej dotyczy również domów pomocy społecznej.

 

3. Partnerzy z Państw – Darczyńców

Partnerami z Państw – Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Norwegii przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. Dotyczy to sytuacji, w której Wnioskodawca będzie uczestniczył w organizowanej w Państwach-Darczyńcach otwartej konferencji/szkoleniu/warsztatach itp., o tematyce zgodnej z celami Programu PL07. Wydarzenie, w którym Wnioskodawca wyraża chęć uczestnictwa nie może być organizowane na jego wniosek. Wnioskodawca nie może być też jednym z głównych uczestników takiego wydarzenia, ani jego współorganizatorem. Wnioskodawca nie jest w takiej sytuacji organizatorem takiego wydarzenia, a jedynie kieruje wyznaczone osoby jako uczestników wydarzenia, np. konferencji międzynarodowej.

Koszty ponoszone przez partnerów są kwalifikowane ale wnioski o ich refundację mogę być składane tylko za pośrednictwem polskich beneficjentów Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja środków dostępnych z FWD na poziomie programu PL07 w ramach VI naboru (środki z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu państwa)
to 230 000  EUR, tj. 1 004 180 PLN
[3].

W przypadku wystąpienia oszczędności w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu.

Dodatkowo beneficjenci zapewniają wkład własny, który stanowi co najmniej 10% wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

 

5. Wartość dofinansowania

Poziom dofinansowania projektów FWD wynosi maksymalnie do:

a)  85%  wydatków kwalifikowanych w przypadku wszystkich wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków z wyjątkiem organizacji pozarządowych;

b) 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów składnych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, projekty muszą dotyczyć działalności statutowej wnioskodawcy.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46.500 EUR,  tj. 203 019 PLN[4].

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.

Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN.

 

6. Szczególne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków

Następujące wydatki w ramach Funduszu są kwalifikowalne: tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze merytorycznym programu PL07.

Kwalifikowalne są również koszty zarządzania do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Następujące wydatki są niekwalifikowalne:

1) Zakup, dzierżawa, wynajem ziemi.

2) Zakup, leasing, wynajem sprzętu – z wyłączeniem wydatków związanych
z krótkoterminowym wynajmem sprzętu niezbędnego do organizacji wydarzenia Funduszu Współpracy Dwustronnej, tj. konferencji, seminarium, warsztatu itp., na czas trwania danego wydarzenia oraz zakupu sprzętu o wartości jednostkowej do 3500 PLN – wydatki tego rodzaju są kwalifikowalne.

3) Działania remontowe i budowlane – wszystkie działania o charakterze budowlanym, tj. remonty, przebudowy oraz budowy są niekwalifikowalne w ramach Funduszu.

4) Zakup nieruchomości.

Uwaga: koszty podróży obejmują diety dla personelu uczestniczącego w projekcie pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami beneficjenta i partnera projektu oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych.

Maksymalne pułapy kosztów podane są w załączniku nr 1 do Wytycznych dla wnioskodawców FWD opracowanych przez Operatora Programu. W uzasadnionych przypadkach Operator Programu może wyrazić zgodę na zwiększenie tych limitów.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektów FWD realizowanych w wyniku niniejszego naboru wniosków zostanie określona w umowie w sprawie projektu FWD, ale nie może być późniejsza niż 30 października 2017 r.

Wydatki planowane w euro należy przeliczać zgodnie z kursem 1 EUR = 4,366 PLN, zaś w wypadku wydatków w koronach norweskich z kursem 1 NOK = 0,466 PLN[5].

 

7.  Kryteria i sposób wyboru projektów FWD

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji wskazanej w pkt. 4, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.

W przypadku zakontraktowania całej dostępnej alokacji w naborze, Operator Programu utworzy listę rezerwową projektów wg kolejności ich złożenia. Projekty umieszone na liście rezerwowej będą mogły otrzymać dofinansowanie w przypadku wystąpienia oszczędności
w programie. Operator Programu każdorazowo poinformuje wnioskodawców
o takiej możliwości. Jeśli dany wnioskodawca nie wyrazi zainteresowania otrzymaniem dofinansowania, Operator Programu zwróci się do wnioskodawcy, którego projekt został umieszczony na kolejnej pozycji listy rezerwowej. Operator Programu będzie prowadził kontraktację do momentu wyczerpania oszczędności w programie.

Ocenę wniosku FWD pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzają  pracownicy Operatora Programu i ma ona charakter oceny zerojedynkowej co oznacza, że dokonana będzie weryfikacja, czy wniosek FWD spełnia, bądź nie spełnia dane kryterium wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD. Przy ocenie wniosku FWD będzie brana pod uwagę realizacja przez wniosek FWD celów merytorycznych FWD. W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów, Operator Programu zwraca się jednorazowo do wnioskodawcy o przekazanie uzupełnień w wyznaczonym terminie. Wniosek będzie odrzucony, gdy jakiekolwiek kryterium nie będzie spełnione, uzupełnienie będzie  niewystarczające lub nie będzie przekazane w terminie. Operator Programu poinformuje wnioskodawcę o przyczynach odrzucenia.

Operator Programu ocenia wniosek FWD w zakresie kryteriów formalnych oraz merytorycznych w terminie do 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku FWD do siedziby OP.

Wnioskom FWD, które spełniły wszystkie kryteria wskazane przez Operatora w karcie oceny wniosku FWD przyznawane jest dofinansowanie w kolejności zgodnej ze złożeniem poprawnego wniosku do chwili wyczerpania środków dostępnych w ramach ogłoszonego konkursu.

Szczegółowe kryteria  wyboru są następujące:

 

I Kryteria merytoryczne

a) Czy działania planowane przez wnioskodawcę mają na celu  ułatwienie rozwoju partnerstw,  wspieranie budowania sieci, wymiany, dzielenia oraz transferu wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk  pomiędzy wnioskodawcą PL07 i podmiotami z państwach-darczyńcach i/lub organizacjami międzynarodowymi?

b) Czy projekt FWD wpisuje się w jeden z  rezultatów programu PL07?

c) Czy wszystkie wskaźniki są adekwatne dla projektu FWD i czy odzwierciedlają one zaplanowane cele projektu FWD?

d) Czy opisano wartość dodaną w odniesieniu do celu podstawowego, jaka może wyniknąć z realizacji projektu FWD?

e) Czy projekt FWD przewiduje kontynuację współpracy między beneficjentem a instytucjami z krajów-darczyńców i/lub organizacjami międzynarodowymi?

 

II Kryteria formalnea

a) Czy wniosek został złożony w wersji papierowej i elektronicznej i został sporządzony na odpowiednim formularzu?

b) Czy wszystkie pozycje w formularzu wniosku zostały wypełnione (wraz z krótkim streszczeniem po angielsku) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków pochodzących  z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego?

c) Czy wersja papierowa formularza aplikacyjnego oraz każdy załącznik został podpisany przez osobę upoważnioną i opatrzony datą (podpis jest czytelny lub w formie parafy z imienną pieczątką)?

d) Czy wszystkie wymagane załączniki zostały załączone?

e) Czy wnioskodawca należy do grupy kwalifikujących się wnioskodawców?

f) Czy partner jest podmiotem kwalifikowalnym zgodnie z Wytycznymi i pochodzi z jednego z państw-darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) i/lub jest organizacją międzynarodową?

g) Czy data rozpoczęcia i zakończenia są zgodne z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu (tj. okres realizacji projektu do dnia 30.10.2017 r.)?

h) Zagadnienia finansowe   

i) Czy w projekcie unika się podwójnego finansowania?

Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do OP o wycofanie złożonego wniosku FWD z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Aby wycofać wniosek FWD, należy dostarczyć do OP pismo z prośbą o wycofanie wniosku, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Pomiędzy Ministrem Zdrowia pełniącym funkcję Operatora Programu a beneficjentem zostanie zawarta Umowa w sprawie projektu FWD, która określi warunki i zasady dofinansowania oraz role i zakres odpowiedzialności stron, terminy i warunki do finansowania.

 

8.  System płatności

Operator Programu nie będzie przekazywać zaliczek na realizację projektu FWD.

W ramach systemu płatności beneficjent przedkłada do Operatora Programu sprawozdania FWD  w terminie do 10 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień- grudzień). 

Wszystkie wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu muszą być potwierdzone poprzez przedłożenie kopii dokumentów księgowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i wykonania usługi, listami płac, a także umowami z wykonawcami.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw Darczyńców, dołączany do wniosku o płatność raport niezależnego biegłego rewidenta potwierdzający, że zgłoszone koszty zostały poniesione w zgodzie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości kraju partnera projektu, będzie stanowić wystarczające potwierdzenie poniesionych kosztów.

W ramach 15% lub 10% wkładu własnego nie przewiduje się udzielania zapewnień finansowania przez Ministerstwo Zdrowia jednostkom podległym i nadzorowanym.

 

9. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów.

Nabór projektów FWD do programu odbywa się od dnia ogłoszenia do 30.12.2016 r. do godz. 16:15.  Termin odnosi się do dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Wniosek FWD należy złożyć w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na formularzu dostępnym na stronie Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.

Wniosek FWD należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz w jednej wersji elektronicznej (płyta CD). Nośnik zawierający wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami (pliki  z rozszerzeniami obsługiwanym przez pakiet MS Office xls, xlsm, doc, doxc, pdf) należy  dołączyć do papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, wpięty do segregatora lub skoroszytu, musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.

W przypadku nadania wniosku FWD w placówce pocztowej lub przesyłką kurierską decyduje data stempla pocztowego lub dowód nadania, jednak termin dostarczenia do siedziby OP nie może być późniejszy niż 10 dni od dnia upływu terminu składania wniosków – przy obliczaniu terminu brane są pod uwagę dni od poniedziałku do piątku (tj. od 8.15 do 16.15) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Miejsce składania dokumentów:

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Wniosek FWD w ramach PO PL07

Nr konkursu: 6/MFEOG NMF/PL07/FWD/2016

Ponadto, koperta powinna być opatrzona następującymi informacjami:

Nośnik elektroniczny powinien być opatrzony następującymi informacjami:

 

10. Dokumenty

Dokumenty programowe

Dokumenty aplikacyjne (prawy przycisk myszy - "zapisz element docelowy jako")

 

11. Dane kontaktowe osób udzielających dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 03 24   (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl.

Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej Operatora Programu www.fbr.zdrowie.gov.pl.

 

 

 

 [1] liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6-miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia tj. 1 EUR = 4,366PLN.

[2]  wszystkie podmioty aplikujące w konkursie muszą posiadać osobowość prawną.

[3] Liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6-miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia tj. 1 EUR = 4,366 PLN

[4]  Liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6-miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia tj. 1 EUR = 4,366 PLN.

[5] Liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiej liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia tj. 1 NOK = 0,466 PLN.

 

eea grants
fbr © 2013 | Designed by sm32 STUDIO